200876822107 0 BG
azoi per.7
hope-machine2
סדנת המיצג תוכננה כך שתוכל להגשים את משאלותיהם של הסטודנטים בכל הנוגע לפעילות אמנותית בזמן אמיתי (מיצג).
הקורסים המתקיימים בסדנה נשענים על המדיום הדיגיטלי, על המיצג, על סאונד ומוסיקה, טכנולוגיה, טקסט, תמונה, תנועה, תאורה ואובייקטים, אשר נשענים, כולם, האחד על השני.
הסדנא תאפשר לסטודנטים ליצור עבודות חדשות במדיום המיצג, הנדרשות לעבודת עריכה, פוסט-פרודקשן, וכן עבודות מיצב מורכבות.
172576822107 0 ALB