1. פרס לעבודת גמר מצטיינת מטעם הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר לאמנויות והחוג לאמנות 


פרס המוענק לעבודת גמר מצטיינת לסטודנט/ית לתואר ראשון, שנה ג', המגיש/ה עבודת גמר.

בחירת העבודה נעשית בסיום ימי ביקורות הגמרולאחר ששוקלולו הציונים שניתנו לסטודנטים ע"י הסגל האקדמי, האורחים החיצוניים, ומרצה הקורס " סדנת הפרויקטים".

* החוג רשאי לבחור מס' עבודות כמצטיינות ולסווג אותן לפי דירוג:

·        עבודת גמר מצטיינת
·        הישגים גבוהים בעבודת הגמר

2.  מלגות הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל לשנת הלימודים תשע"ז (2016/17)

תקנון מלגות הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל לשנת הלימודים תשע"ז, 2016/17

בחודש יוני 2017 יעניק החוג לאמנות מלגות לזכרה של הלנה מרקסון ז"ל.  הלנה מרקסון הייתה חברת סגל סדירה בחוג במשך כשלושים שנים.
המלגות יוענקו לשני סטודנטים מצטיינים, ובמיוחד ‒ בתחום ההדפס ‒ אחד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון ואחד/ת בתכנית הלימודים לתואר MAF.

גובה המלגות:
·        6,500 $ לסטודנט/ית מצטיין/ת בהדפס הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר MFA
·        5,000 $ לסטודנט/ית מצטיין/ת בהדפס הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון
·        5,000 $ לסטודנט/ית מצטיין/ת הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר MFA
·        3,750 $ לסטודנט/ית מצטיין/ת הלומד/ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון

סכום המלגות נתרם על ידי אחותה של הלנה מרקסון ז"ל, גב' איירין סאפר תבל"א.

המלגות מיועדות להוקרה ולתמיכה בהצטיינות מובהקת ויחולקו אך ורק למועמדים שעבודתם מגלמת הבטחה ליצירה משמעותית, ובמיוחד בתחום ההדפס.
תישקל מועמדותם של סטודנטים בחוג לאמנות שהגיעו במהלך לימודיהם להישגים יוצאי דופן; סטודנטים אשר כישרון, מקוריות, ביקורתיות, רצינות, מסירות ואחריות מאפיינים את פעילותם האקדמית והאמנותית; וסטודנטים שמגלים יוזמה, פועלים ושותפים לעשייה אמנותית איכותית בחוג, בבית הספר לאמנויות ובקמפוס.

המלגה פתוחה לסטודנטים/יות בכל שנות הלימודים של התואר הראשון ובתואר השני כולו.

איתור המועמדים ייעשה על ידי הסגל האקדמי בחוג. המלצות חברי הסגל יועברו לראש החוג עד 19 במאי 2016. ועדה מקרב חברי סגל החוג תדון בהמלצות. רשימה של מבחר מועמדים תועבר באמצעות ראש בית הספר לאמנויות, פרופ' יובל שקד, לגב' איירין סאפר, בצירוף דוגמאות של עבודות אחדות מאת כל מועמד/ת ודברים תמציתיים על המועמד. גב' איירין סאפר ובני משפחתה יבחרו את הזוכים במלגות. החלטתם תימסר לראש בית הספר לאמנויות, והוא יפרסמה.

טקס הענקת המלגות ייערך בסמוך להתקבלות ההחלטה בדבר הזוכים במלגות ההצטיינות.

החלטתם של גב' איירין סאפר ובני משפחתה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

הסטודנטים שיזכו במלגה יקבלו תעודה המעידה על זכייתם במלגת הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל ועותק, המוקדש להם אישית על ידי איירין סאפר, אחותה של הלנה מרקסון ז"ל, של הספר: A Sense of Place, the Art of Helena Markson , Emma Mason

 למעניקי המלגה שמורה הזכות שלא להעניק מלגת הצטיינות אחת או יותר, אם לא יימצא/ו מועמד/ים ראוי/ים לקבלתה.


כללי :
פרסי פרופ' ג'קלין מישל לסטודנטים ולחוקרים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח 

א.   הפקולטה למדעי הרוח תחלק 4 פרסים לסטודנטים מצטיינים על פי הקטגוריות הבאות:

      1.   תלמיד לתואר הראשון המצטיין ביותר בפקולטה.
      2.   תלמיד לתואר הראשון המצטיין בלימודים ומעורב בפעילות חברתית התנדבותית שאינה במסגרת חובת לימודים ואשר הסטודנט אינו     
            מקבל בגינה שכר או מלגה.  
      3.   תלמיד לתואר ראשון המצטיין בחוגי היצירה.
      4.   תלמיד לתואר השני, הכותב עבודת גמר מחקרית, המצטיין ביותר בפקולטה.
      5. תלמיד לתואר שלישי המצטיין בפקולטה (שלב ב).
      6. חוקר מצטיין **

ב.   ההצטיינות בלימודים (תואר ראשון ושני) תוגדר על פי המלצות ראשי החוגים ועל סמך הישגי התלמידים. כל חוג רשאי להמליץ על המועמדים הראויים ביותר, אחד לכל קטגוריה, ולנמק את המועמדות. 
      מועמד למלגה יוגש רק בתנאי שצבר לפחות 40 נ"ז  בחוג (או 5 קורסים במסגרת המ"א), והגיש כבר עבודה ברמת פרוס' או סמינריון (או פרויקט בחוגי היצירה).
ג. ההצטיינות בלימודי תואר שלישי, תגדר על פי המלצות ראשי חוגים. סטודנט יוגש במידה והצעת המחקר שלו אושרה. 
ד. הצטיינות חבר הסגל האקדמי במחקר תוגדר על פי המלצות ראשי חוגים (לפי מספר פרמטרים: פרסומים, זכייה במענקי מחקר, הדרכת תלמידי מחקר, תרומתו של חבר הסגל לקידומו של המחקר       
   והפעילות האקדמית בחוג).

ד. הזוכים ייבחרו על ידי ועדה בהרכב:
  • דיקן הפקולטה (יו"ר)
  • ראש מינהל הפקולטה
  • 4 חברים נוספים –  חבר פקולטה בדרגת פרופ' מן המנין
       חבר פקולטה בדרגת פרופ' חבר
       חבר פקולטה בדרגת מרצה בכיר           
       חבר פקולטה מחוגי היצירה

ד.   סטודנט יוכל לזכות בפרס רק פעם אחת, במהלך הלימודים, לכל תואר.
ה.   המלצות על המועמדים יועברו אל לשכת הדיקן מלגות ופרסים נוספים יפורסמו בהמשך

** מלגות נוספות יפורסמו.

תואר שני: 

1. פרס עבודת גמר מצטיינת לסטודנט לתואר שני, מטעם הפקולטה למדעי הרוח, בית הספר לאמנויות והחוג לאמנות
    פרס המוענק לעבודת גמר מצטיינת לסטודנט/ית לתואר שני, שנה ב', המגיש/ה עבודת גמר.
    בחירת העבודה נעשית בסיום יום ביקורות הגמר, ולאחר ששוקלולו הציונים שניתנו לסטודנטים ע"י חברי ועדת התואר השני והאורחים החיצוניים.

2.  מלגות הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל לשנת הלימודים תשע"ז (2016/17) - לתואר שני 

      לתקנון מלגות הצטיינות ע"ש הלנה מרקסון ז"ל לשנת הלימודים 
תשע"ז, 2016/17


כללי: 

1. מלגות עידוד הצטיינות שנה א' (מטעם הרשות ללימודים מתקדמים)
מלגות עידוד הצטיינות לתלמידים לתואר שני, שנה א', מוענקת בשלב אחד. המלגות ניתנות על סמך הישגי הציונים בלימודי התואר הראשון. המועמדים מאותרים ע"י החוגים ומאושרים ע"י הרשות ללימודים קודמים.

2. מלגות הצטיינות לתלמידי תואר שני שנה ב' (מטעם הרשות ללימודים מתקדמים)
מלגות הצטיינות לתלמידי תואר שני , שנה ב' , מוענקת בשני שלבים. התלמידים מאותרים ומומלצים ע"י החוג ע"פ קריטריונים אקדמיים ומאושרים ע"י הרשות ללימודים מתקדמים.

מידע מפורט ומלגות נוספות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים : http://graduate.haifa.ac.il/